Úvodné informácie

Génové kľúče //

odomykajú vyšší zámer ukrytý v našej DNA

Autor

Richard Rudd //

Richard Rudd je mystik, poet, učiteľ, manžel a otec troch detí. Narodil sa a žije rodinným životom v Anglicku.

Na univerzite študoval anglickú literatúru a metafyziku a k tomu sa zaujímal o ezoterický mysticizmus, o rôzne náboženské smery a filozofie, o psychológiu Carla Junga, … .

Počas svojich ciest po svete spoznával rôzne kultúry a učiteľov rôznych tradícií, praktikoval meditáciu, čikung, … .

Keď mal 29 rokov, zažil spontánny energetický zážitok, kedy sa jeho individuálne vedomie na 3 dni rozšírilo, ako to sám nazval, do „nekonečného svetla“. Trvalo niekoľko rokov kým tento zážitok postupne začal integrovať do svojho bežného života a počas tohto obdobia študoval, učil systém Human design, zaoberal sa I-Tingom a z nich začalo klíčiť učenie a múdrosť génových kľúčov, ktoré sú určitou formou transmisie vedomia, ktoré Richardom naďalej prúdi.

Génové kľúče //

Génové kľúče sú univerzálnym jazykom vedomia, vďaka ktorému môžeme spoznať štruktúru a pôsobenie vnútorných síl sťahujúcich našu pozornosť do vzorcov určitého správania a myslenia. Ich skúmaním vytvárame príležitosti, aby sme pochopili naše konanie a otvorili sa zmene. Každý z kľúčov je multidimenzionálnym portálom do nášho vnútorného bytia a nesie v sebe ukrytú možnosť aktivácie vyššieho zámeru, v ktorom sa stretávame so svojou božskou podstatou. Každý z kľúčov nás vedie jedinečnou cestou od tieňa cez dar k siddhi.

V Knižnici je umiestnený dokument Spektrum vedomia. V prehľadnej tabulke nájdete pomenovania tieňov, darov a siddhi každého génového kľúča.

Tieň

Tieň je najnižšia frekvenčná úroveň vedomia, v ktorej žijeme v roli obete zo strachu a viny. Uvedomením si, ako na nás pôsobia frekvencie tieňa, je prvým krokom k zmene životných postojov. Pochopením, že ukončením obviňovania síl a ľudí okolo nás, preberáme zodpovednosť za seba a vnútorne dospievame. Otvárame si cestu k láske a svojej pravej podstate.

Tieň je nízko-frekvenčná úroveň vedomia, v ktorej nevedome prežívame život založený na strachu a v roli obete. Odhalenie a uvedomenie si toho, ako na nás pôsobia tieňové frekvencie je významným krokom ku zmene životných postojov. Prevzatím zodpovednosti za seba, svoj život a vplyv na vonkajší svet vnútorne dospievame a otvárame si cestu ku svojej pravej podstate a láske.

Dar

Frekvencia daru je frekvenciou týkajúcou sa ľudského génia a lásky. Je to proces postupného odhaľovania našej najvyššej podstaty (siddhi). Jedným z charakteristických znakov frekvencie daru je schopnosť prijať plnú zodpovednosť za svoju karmu – za svoje myšlienky, pocity, slová a činy.

Frekvencia daru sa týka ľudského génia a otvorenosti srdca. Je to cesta postupného odhaľovania našej najvyššej podstaty (siddhi). Každý tieň v sebe ukrýva dar a ten aktivujeme prijatím, integráciou a tvorivým vyjadrením tieňovej energie. Jedným z charakteristických znakov frekvencie daru je schopnosť prijatia plnej zodpovednosti za svoju karmu – za svoje myšlienky, pocity, slová a činy.

Sidhhi

Slovo siddhi v sanskrte znamená „boží dar“. Ide o najvyšší frekvenčný stav vedomia ľudskej bytosti týkajúci sa úplného vtelenia a duchovnej realizácie. Stav siddhi nastáva vtedy, keď sú stopy tieňa, najmä na kolektívnej úrovni, transformované svetlom vedomia. Paradoxne sa v tejto úrovni vedomia samotný koncept rozdielnosti frekvenčných úrovní rozpúšťa.

Prístup ku génovým kľúčom //

Spôsob akým pristupujeme ku génovým kľúčom je založený na štyroch základných princípoch, ktorými sú kontemplácia, skúmanie, jemnosť a trpezlivosť. Rozvíjaním a stelesnením týchto kvalít tvoríme prostredie umožňujúce seba-osvietenie. 

Kontemplácia – rozjímaním pestujeme princípy zastavenia, otočenia a splynutia.

Skúmanie – pokladaním otázok umožňujeme, aby sa v našom vnútri vynorila múdrosť.

Jemnosť – citlivým prístupom umožňujeme prirodzené odvíjanie procesov nášho tela, duše a mysle.

Trpezlivosť – pestovaním trpezlivosti objavujeme prirodzenosť procesov a dôveru, že všetko je dokonale načasované.

Hologenetický profil //

Hologenetický profil je osobnostná mapa, ktorej hlavným účelom je ukázať vzťah medzi jednotlivcom a celkom. 11 oblastí profilu nám ukazuje 11 tieňov cez ktoré prejdeme k 11 jedinečným darom, aby sme stelesnili siddhi.

Génové kľúče sú obrazmi archetypov z pohľadu genetiky. Dávajú odpovede na otázky kto sme, ako fungujeme a prečo sme tu.  Získame pohľad na vzorce, v ktorých kráčame životom.

K odpovediam nás povedie kontemplácia nad každým z kľúčov. Spoznaním svojej podstaty si dávame príležitosť objať a integrovať celé svoje bytie a kráčať k celistvosti. Táto cesta je plná prekvapení a dobrodružstiev.

Uvedomenie si našej podstaty pomáha pozdvihnúť vlastné vedomie na vyššie frekvencie a napĺňať náš vyšší zámer.

Oblasť Životná úloha (AS) / Značka (PS)

Aktivačná sekvencia (AS) – Životná úloha

Oblasť Životnej úlohy predstavuje naše ideálne spojenie s vonkajším (fyzickým) svetom. Tu objavíme rolu, v ktorej môžeme byť bez kompromisov sami sebou, ktorá najlepšie zodpovedá nášmu kreatívnemu prejavu a umožňuje nám slobodne žiť. Tieň tejto sféry popisuje stav, keď stratíme kontakt so svojím skutočným ja. Na opačnej strane spektra úroveň siddhi popisuje náš najvyšší potenciál a vedie nás k vrcholu života v materiálnom svete.

Perlová sekvencia (PS) – Značka   

Oblasť Značky udáva štýl a frekvenciu nášho prejavu vo svete. Je základňou pre vyjadrenie našej najhlbšej podstaty, je to naša najvyššia pravda.  Značka nás vedie tým najlepším spôsobom k vyjadreniu najvyššieho daru tak, aby sme dosiahli skutočné uznanie nášho života.

Oblasť Evolúcia

Oblasť Evolúcie predstavuje najväčšiu výzvu nášho života. Je jedným zo spúšťacích bodov Zlatej cesty. Výzva Evolúcie sa prejaví dovnútra aj navonok prostredníctvom frekvencie Tieňa. Prijímaním tohto aspektu seba samého sa náš život postupne mení. Vedie od utrpenia k trvalému mieru.

Oblasť Vyžarovanie

Génový kľúč vo sfére Vyžarovania vplýva priamo na naše fyzické, emocionálne a duševné zdravie. Tieň Vyžarovania podkopáva naše zdravie a jeho dar prináša do nášho života lásku a vitalitu.

Frekvenčná úroveň závisí od našej schopnosti prijímať životné výzvy a lekcie. Čím viac vnímame, prijímame a učíme sa, tým viac vyžarujeme do okolia a ovplyvňujeme vonkajší život.

Oblasť Vyšší zámer

Dar tohto kľúča leží hlboko v našej DNA. Nepovie nám priamo čo máme robiť, avšak ponúka esenciálnu kvalitu nášho vedomia.

Vyšším zámerom každého z nás je naplniť svoje telo vedomím prostredníctvom nášho života. Keď dôverujeme svojim najvyšším snom a prejavujeme ich cez Životnú úlohu, dar tohoto kľúča aktivuje synchronizáciu a umožní prejavenie vonkajšej milosti.

Vyšší zámer nášho života je už daný a je ukrytý v hĺbke nášho bytia. Vyžaruje z našej vnútornej stability, keď sme uvoľnení a zdieľame svoje dary v bezpodmienečnej láske a nezištnej službe celku.

Vyšší zámer predstavuje most medzi Aktivačnou a Venušinou sekvenciou. Vo Venušinej sekvencii je bránou do astrálnej roviny nášho nevedomia, v ktorej sa spájame so svojim srdcom.

Oblasť Príťažlivosť

Oblasť Príťažlivosti hovorí o kvalitách našej energie, vďaka ktorým si na životnej ceste priťahujeme určitých ľudí, rôzne okolnosti a vzťahy a zažívame situácie, ktoré odzrkadľujú naše vnútro a sú pre nás príležitosťou, aby sme prehĺbili a rozvinuli svoj Vyšší zámer. Súvisí so sexualitou a odvodzuje sa z astrologickej pozície mesiaca.

Oblasť IQ

Inteligenčný kvocient hovorí o našom mentálnom nastavení, systéme presvedčení, myšlienkových konceptoch a vzorcoch, ktorých základy sme si vytvárali počas obdobia medzi 14 – 21 rokom nášho dospievania. Úrovňou tohto nastavenia si buďto umožňujeme alebo blokujeme spojenie s našimi pocitmi a emóciami.

Oblasť EQ

Oblasť emočného kvocientu predstavuje našu emočnú, citovú inteligenciu, ktorá je protipólom nášho myslenia.

Nastavenie našich emočných vzorcov sa vytvára predovšetkým v období medzi 7 – 14 rokom nášho dospievania, kedy vnímame a uvedomujeme si intenzitu a hĺbku pocitov, emócií a túžob, prebúdza sa naša sexualita a zažívame citové zranenia. Tu sa rozhodujeme o tom, či sa citovo uzavrieme, alebo zostaneme otvorení a prevezmeme zodpovednosť za svoje pocity.

Oblasť SQ

Spirituálny kvocient predstavuje našu stelesnenú duchovnú inteligenciu, čo inými slovami znamená nakoľko vnímame život svojim srdcom.

SQ súvisí s obdobím ranného detstva medzi 0 – 7 rokom nášho života, v ktorom nám v hrudi bije ešte hravé a láskyplné detské srdce. Kontemplácia tejto oblasti umožňuje uzdraviť uzatvorené srdce, otvoriť ho a znovuobjaviť dôveru a lásku prameniacu v našom vlastnom tele.

Oblasť Jadro (AS) / Poslanie (PS)

Jadro vo Venušinej sekvencii (VS) predstavuje najhlbšiu vrstvu nášho najvyššieho potenciálu a zároveň hovorí o posvätnom zranení, ktoré si nesieme v súčasnom zrodení.

Súvisí s deviatimi mesiacmi prenatálneho obdobia nášho vývoja od počatia po narodenie, kedy sa vo vnútri maternice našej matky “zapisuje” prvotný odtlačok našich telesných, emočných a mentálnych vzorcov.

Oblasť Poslania v Perlovej sekvencii (PS) predstavuje základ toho, čo sme v tomto živote prišli robiť. Odhalí sa nám vďaka prijatiu, integrácii a tvorivému využitiu našich tieňov, z ktorých vyrastajú naše dary.

Oblasť Kultúra

Oblasť Kultúry hovorí o našom postoji a začlenení v spoločenskom a kolektívnom kontexte života. Strachmi a z nich vyplývajúcimi tieňmi si môžeme brániť v otvorenosti vedúcej k skutočnej prosperite. S darom a siddhi sa prosperite otvárame a umožňujeme prepojenie so “spojencami” s ktorými sa navzájom podporujeme na ceste k Vyššiemu zámeru.

Oblasť Perla

Perla dozrieva ako plod, alebo úroda z našej vnútornej cesty, na ktorej sme prijali, transformovali a prekročili svoj tieň a spomenuli si na to, čo je pre nás v živote podstatné. Je o skutočnom a hlbokom uvedomení jednoduchosti života, prejaveného cez našu osobnú perspektívu.

Sekvencie //

Aktivačná sekvencia

Aktivačná sekvencia je základ- nou časťou zlatej cesty a jej účelom je aktivácia štyroch primárnych darov, ktoré spolu tvoria nášho individuálneho génia – náš vnútorný vyšší zámer.

Tieto dary sú ukryté v tieňoch génových kľúčov vypočítaných z pozícií slnka a zeme podľa času nášho narodenia. Témy oblastí tvoriacich AS sú Životná úloha, Evolúcia, Vyžarovanie a Vyšší zámer. Ich odomknutím, porozumením a prijatím prebudíme transformačnú silu doposiaľ nevedomých vzorcov nášho správania a postojov voči sebe a voči nášmu životu. Tým umožníme zvýšenie frekvencie a premenu hlboko vo svojom vnútri, čo sa postupne odzrkadlí aj navonok.

Prijatím životných výziev umožňujeme premenu a tvoríme vnútornú stabilitu. Vďaka tomu sa vo svojom živote a vo svojom tele môžeme viac uvoľniť a stelesniť svoj vyšší zámer.

Venušina sekvencia

Venušina sekvencia je cestou otvárajúcou naše srdce. Vďaka nej môžeme odhaliť a odomykať tie zámky, ktorými svoje srdce uzatvárame.

Je o vzťahoch a zvlášť o tých najbližších vzťahoch s našimi partnermi, deťmi, rodičmi, či priateľmi. Vo VS sú pre nás vzťahy príležitosťou k prehĺ-beniu spojenia s našim vyšším životným zámerom a vníma-me ich ako zrkadlo nášho správania, otvorenosti a lásky.
Je vstupnou bránou do hĺbky nášho emočného tela a spojením k astrálnej rovine bytia, ktorá je ríšou pocitov, emócií a túžob.
Je cestou lásky vedúcou našim duševnom cez mentálne a emocionálne vzorce až k nášmu posvätnému zraneniu.

Pomáha upevňovať jednodu-ché tajomstvo o našej zodpo-vednosti za všetko, čo sa udeje v našom životnom príbehu, v ktorom nie sme obeťou náhodných situácií, ale sme ich spolutvorcovia.

Perlová sekvencia

Perlová sekvencia je vyvrcholením zlatej cesty, kde perla predstavuje “úrodu” nášho rozvoja vďaka aktivácii našich primárnych darov a otvoreniu nášho srdca vo vzťahoch.

Učí nás o dôležitosti rovno-váhy medzi dávaním a pri-jímaním a inšpiruje nás na-chádzať najvyššiu možnú formu našej služby pre celok. Vďaka stelesneniu princípu jednoduchosti nás vedie k prosperite na všetkých úrov-niach.

PS odkrýva súvislosti našej sebarealizácie v širšom kon-texte vzťahov vyplývajúcich z našej spoločnosti, kultúry a obchodu a vyzýva nás k iniciatíve, rastu a službe. Inak povedané odhaľuje kvantový vplyv jednotlivca na celok. Vďaka nej môžeme objaviť svoj hlas…

Línie //

Línie génových kľúčov popisujú ďalšie aspekty našej osobnosti.

Šesť línií korešponduje so šiestimi líniami hexagramov I-tingu (viď obrázok hexagramu napravo). Každý hexagram je tvorený šiestimi čiarami, ktoré môžu byť plné (yang), alebo prerušené (yin). Každá línia predstavuje samostatný súbor tém a významov, ktoré nás vedú k rozjímaniu do špecifických  dimenzií a hĺbok a v súvislosti s určitým génovým kľúčom a oblasťou nám línie prinášajú ucelenejší pohľad na dané témy a rozširujú nám perspektívu vrámci našej kontemplácie. Prvé tri línie sú osobné a druhé tri sú transpersonálne, alebo kolektívne. Jednotlivé témy, kľúčové slová a súvislosti sa môžete dozvedieť pri putovaní jednotlivými sekvenciami Zlatej cesty.

Nižšie sú uvedené niektoré z princípov a kľúčových slov šiestich línii.

1. línia

Kľúčové slová:

 • vnútorná podstata
 • introspekcia
 • seba-skúmanie
 • seba-posilnenie
 • tvorba
 • samota

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – potlačovanie
 • je treba “ísť do svojho vnútra”
 • preskúmať svoje strachy a prijať ich

2. línia

Kľúčové slová:

 • vyjadrenie
 • ľahkosť bytia bez námahy
 • vášeň a vzťahy
 • plynutie a flexibilita

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – popieranie
 • nahliadnutie do podstaty svojich vzťahov

3. línia

Kľúčové slová:

 • zmena
 • pohyb
 • humor
 • energia a skúsenosti
 • rozmanitosť
 • pokus – omyl

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – hanba
 • uvedomenie a prijatie našich skutočných záväzkov
 • naučiť sa s radosťou zasmiať sám na sebe

4. línia

Kľúčové slová:

 • priateľstvo
 • spojenectvo
 • láska a spoločenstvo
 • spoločný rytmus
 • úprimnosť
 • otvorenosť
 • srdečnosť

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – odmietnutie
 • iba my sami, vďaka jemnému prístupu, môžeme uzdraviť svoje srdce

5. línia

Kľúčové slová:

 • sila a projekcia
 • vodcovstvo
 • vplyv frekvencie nášho hlasu
 • prínos praktických riešení

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – vina
 • odpustenie sebe aj ostatným

6. línia

Kľúčové slová:

 • vízia budúcnosti
 • odovzdanie sa a trpezlivosť
 • hlboká životná múdrosť
 • prejavenie najvyššej vízie vo fyzickom svete reality

Niektoré z princípov:

 • vnútorné zranenie – oddelenosť
 • uvedomenie, kedy sa oddeľujeme od života

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.