Pre väčšiu zrozumiteľnosť a pochopenie

Slovník //

Každá oblasť nášho života, každý systém, s ktorým sa stretneme, má svoj vlastný slovník. Tu nájdete vysvetlenia a definície, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť génovým kľúčom.

Heslá dopĺňame z knihy Richarda Rudda Gennové klíče, Glosář osobního posílení (preklad Markéta Doubravská), kde sa dočítate viac.

Prácu so slovníkom vám uľahčí abecedné radenie hesiel a možnosť dostať sa na heslá začínajúce rovnakým písmenom stlačením tlačidla, ktoré ho „nesie“.

Slovník postupne dopĺňame a o nových doplnených heslách vám napíšene v Novinkách. Ak ich chcete dostávať, vyplňte formulár v spodnej časti stránky.

Ak vás pri čítaní Génových kľúčov zaujme výraz – heslo o ktorom usúdite, že by sa v slovníku malo objaviť, napíšte nám. Radi vyhovieme.

Ostáva už len zaželať aby vám slovník slúžil!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
P
R
S
T
U
V
Z

Absorbcia

alebo vstrebanie je stav vedomia, v ktorom sa naša aura začne vyživovať svojim vlastným svetlom a v celej našej bytosti tým udržuje veľmi stabilné vysoké frekvencie. 

Aktivačná sekvencia

primárna genetická sekvencia v hologenetickom profile. Aktivačná sekvencia popisuje sériu troch skokov vedomia, ktoré sa uskutočnia počas nášho života, keď vo svojej DNA aktivujeme vyšší zámer.

Bardo

spojovacia fáza medzi inkarnáciami. V určitom okamžiku pred našou fyzickou smrťou vchádzame do bardickej sekvencie, v ktorej sa spúšťa proces uvoľňovania jemných vrstiev aury z troch nižších tiel (fyzického, astrálneho, mentálneho). Táto sekvencia vedie k fyzickej smrti a pokračuje aj po nej.

Bhakti

jemné fluidné vyžarovanie vytvárané naším srdcom, keď sa zasvätí najvyššiemu dobru. Ako rastie naše vnútorné vyžarovanie vytvárame bhakti prostredníctvom našej aury.

Corpus Christi

telo Kristovo – jedna z ciest, ktoré tvoria systézu génových kľúčov. Corpus Christi je kompletná náuka o „dúhovom tele“, základnej podstate všetkých ľudských bytostí. Corpus Christi je systézou transmisií, náuk a techník, o ktoré sa opiera šesťdesiat štyri génových kľúčov.

Dar (frekvencia)

frekvenčné pásmo týkajúce sa ľudského génia a otvorenosti srdca. Keď sa naše vedomie ponorí hlbšie do frekvencie tieňa, oslobodí latentnú energiu uschovanú v našej DNA. Táto energia je uvoľňovaná prostredníctvom fyzického, astrálneho a mentálneho tela v podobe svetla.

DNA

deoxyribonukleová kyselina. Multidimenzionálny programovací software ľudského vedomia. Naša DNA je je mimoriadne citlivá matéria, nachádzajúca sa v každej bunke nášho tela.

Epigenetika

odbor genetiky venovaný výskumu toho, ako a prečo signály u vonkajšieho prostredia môžu zmeniť genetickú odozvu v tele.

Éterické telo

tiež nazývané „éterický dvojník“. Éterické telo je náprotivkom nášho fyzického tela, rozširuje sa za hranicami fyzického tela do aury.

Fraktál

holografický prejav svetla vstupujúceho do hmotného sveta a vyžarujúceho svoju skutočnú podstatu. Fraktál je donekonečna sa opakujúci prírodný vzorec, ktorý prestupuje celým vesmírom, bez ohľadu na merítko.

Frekvencia

mierka, ktorá uvádza hodnotu vibrácie takých energií ako je zvuk, svetlo a tiež aj vedomie. Základnou premisoiu syntézy génových kľúčov je, že frekvenciu svetla prechádzajúcu našou DNA je možné meniť, a tým zrýchliť alebo spomaliť energiu evolúcie. Prostredníctvom hlbokej kontemplácie nad šestesiatimi štyrmi génovými kľúčmi a ich posolstvom môžeme zvýšiť frekvenciu svojej DNA a tým meniť vibračnú frekvenciu svojej aury a dosahovať stále vyššie stavy harmónie s vesmírnym poľom.

Génius

vrodená inteligencia všetkých ľudských bytostí. Skutočná genialita (na rozdiel od intelektuálnej geniality) je spontánna a nenaučená kreatívna jedinečnosť majúca svoje korene v bezpodmienečnej láske. Génius je prirodzeným prejavom ľudského života, keď mu je dovolené, aby sa rozvinul bez použitia sily.  Génius je charakteristickým znakom frekvenčného pásma daru, v ktorom odpustenie sebe samému vedie k postupnému otváraniu srdca. To vyústi v explóziu tvorivej energie v celej našej bytosti.

Genóm

kompletná genetická matrica akéhokoľvek organizmu. Genóm je tvorený DNA a obsahuje celý súbor dedičných inštrukcií pre budovanie a udržanie života. Na kvantovej úrovni všetky genómy spolu holograficky súvisia a sú vzájomne prepojené.To znamená, že pokiaľ mutuje genóm jedného druhu alebo dokonca jedinca, sú ním všetky ostatné druhy alebo jednotlivci jemne ovplyvnené.

Hexagram

piktografický binárny symbol, ktorý tvorí základ I.ťingu, Knihy premien. Šesťdesiat štyri hexagramov I-ťingu predstavuje priamu analógiu so šesťdesiatimi štyrmi génovými kľúčmi. Každý hexagram sa skladá zo šiestich čiar – prerušovaných (jin), alebo plných (jang). Génové kľúče ponúkajú modernú interpretáciu šesťdesiatich štyroch hexagramov, ktoré sa vzťahujú k našej základnej genetickej štruktúre a základnej štruktúre vesmíru.

Homo sanctus

doslova „svätý človek(. Homo sanctus je nový druh človeka, ktorý prichádza na svet. Je to nový genetický ľudský nosič, Vyvolaný veľkou zmenou.

I-ťing

pôvodná „prima materia“ Génových kľúčov. I-ťing je posvätný čínsky text pochádzajúci zo 4. storočia pred naším letopočtom. Existuje veľa výkladov a verzií I-ťingu a najviac je pravdepodobne využívaný ako populárne orákulum. Génové kľúče sú prirodzeným vyvrcholením všetkých predchádzajúcich verzií I-ťingu.

Involúcia

spôsob, ktorým milosť, t.j. božská esencia ležiaca mimmo všetko chápanie, postupne zostupuje do formy. Involúcia je sila protichodná evolučnej sile, teda prúdu, ktorý v nás vyvoláva dojem, že robíme pokroky a vyvíjame sa podľa vlastnej vôle.

Karma

sa vzťahuje na konkrétnu časť utrpenia, ktorú sme sa počas súčasného života zaviazali transformovať. Hybnú silu karmy sú naše sanskáry – určité prejavy karmy, ktoré sa v našom živote odohrávajú.

Kodón

sekcia DNA tvorená skupinou troch základných párov (nukleotidov), ktorá je genetickým kódom pre konkrétnu aminokyselinu. V ľudskej DNA je spolu šesťdesiat štyri kodónov. Šesťdesiat štyri génových kľúčov umožňuje priamo s týmito kodónmi komunikovať v každej bunke nášho tela prostredníctvom zákona rezonancie. Pomocou kontemplácie, absorpcie a vtelenia zvyšujeme frekvencie vibrácií vo všetkých kodónoch a tak odhaľujeme tajomstvo našej vyššej podstaty.

Logoické telo

tajomné ôsme telo, ktoré je súčasťou Corpus Christi. Predstavuje telo, ktoré sa nachádza až za hranicami toho, čo nazývame „byť za hranicami“. V mystickej náuke Corpus Christi je konečný stav vedomia reprezentovaný siedmym telom, zvaným monadické. Ôsme, logoické telo je paradoxným vyjadrením prázdnoty.

Májá

iluzórny závoj vytvorený ľudskou mysľou, ktorý bráni vedomiu, aby si uvedomilo svoju večnú podstatu.

Mentálne telo

existuje na vyššej frekvencii než naše emócie a je vybudované z nášho myšlienkového života. Mentálne telo je do veľkej miery ovplyvnené kolektívnym mentálnym telom ľudstva, ktoré sa snaží vtiahnuť naše myslenie do nenaplnených túžieb astrálneho tela.

Perlová sekvencia

tretia a posledná sekvencia, ktorá uzatvára Zlatú cestu. Perlová sekvencia je hlavnou sekvenciou pre otvorenie nášho mentálneho vedomia tak, aby mohlo pracovať na vyššej rovine. Je vypočítaná na základe postavenia Slnka, Marsu a Jupitera v dobe narodenia a je cestou kontemplácie génových kľúčov pre otvorenie mysle transcendentnému pohľadu na vesmír.

Programovacie partnerstvo

dva génové kľúče, ktoré sú holograficky spojené cez opozíciu – t. j. sú presnými zrkadlovými protikladmi. V rámci genetickej matrice existuje tridsať dva takýchto partnerských programov a každý z nich vytvára biologickú spätnú väzbu, t.j. biofeedback, ktorý posilňuje témy týchto génových kľúčov na všetkých frekvenčných úrovniach.

Rodina kodónov

chemický okruh v našom tele zložený z jedného či viacerých kodónov. Spolu existuje dvadsať jeden rodín kodónov a každá z nich sa vzťahuje k určitej amínokyseline či stop kodónu. Rodiny kodónov sú transgenetické chemické rodiny, ktoré pôsobia vo všetkých genofondoch a prirodzene k sebe priťahujú do párov, či skupín určitých ľudí, z ktorých sa následne vytvárajú väčšie komunity.

Synarchia

Synarchia je vesmírny princíp, ktorým sa kolektívna inteligencia prirodzene vylaďuje v dokonalej harmónii so všetkým, čo existuje. Je základnou podstatou ľudskosti a môže sa prejaviť, keď sa vynoríme z tieňových frekvencií. Ako sa po celom svete prebúdza nové kolektívne uvedomenie, spoločnosť sa postupne premení, usporiada a prejaví skutočný vyšší zámer ukrytý v našej DNA. Zatiaľ čo sa tieňové vedomie prejavuje ako princíp hierarchie, vedomie daru sa prejavuje v princípe heterarchie a vedomie úrovne siddhi sa prejavuje princípom synarchie.

Syntéza

Syntéza je vesmírny princíp, ktorým kolektívna inteligencia vidí, vníma a rozumie holografickej povahe skutočnosti. Zatiaľ čo ľudstvo začína čoraz viac rozumieť nášmu fraktálnymi vzorcami dokonale pretkanému svetu, v ktorom sme my sami očami týchto vzorcov, pomaly vstupujeme do veku syntézy. Aby sme skutočne pochopili syntézu, najprv musíme odomknúť skrytého génia v našej DNA, ktorého podstata je schopnosť vidieť cez akúkoľvek samostatnú disciplínu. Na úrovni génia môžeme priamo vidieť vzájomnú prepojenosť všetkých vzorcov a disciplín. Keď sa začneme viac presúvať do synarchie, začne sa pravda syntézy prejavovať aj navonok.

Syntropia

Syntropia je vesmírny princíp, ktorým sa kolektívna inteligencia transformuje, aby sa stala synarchiou. Zákon syntropie hovorí o tom, že všetko vo vesmíre, aj vo svojom najväčšom stave chaosu je dokonale usporiadané a podstatou tohto zákona je fráza: “daj a dostaneš”. V syntropickom svete je všetko prepojené a súvisí so všetkým ostatným. Z perspektívy nás ľudí by stelesnenie syntropie znamenalo ukončenie sebectva. Keď dávame v záujme celku, aktivujeme prúdenie Milosti a dostávame sa s celkom do synchronicity. Keď sa prebudí ľudský génius na kolektívnej úrovni, usporiadáme naše systémy tak, aby odzrkadľovali prírodu a zákonitosti syntropie.  Na týchto princípoch založený svet nám zatiaľ môže pripadať vzdialený, no vďaka tomu časom umožníme využitie voľnej energie kedykoľvek a kdekoľvek a to vytvorí podmienky, aby sme napokon zo systému odstránili peniaze, ktoré sa stali veľkým kolektívnym symbolom podmieneného dávania.

Transmisia

(tiež posolstvo) je vyššie pole vedomia, ktorého jediným účelom je preniknúť a prebudiť tie aspekty seba samého, ktoré si stále neuvedomujú svoju širšiu realitu.

Transmutácia

proces dynamickej a trvalej zmeny, ktorá prichádza po tom, ako prijmeme mutáciu a odovzdáme sa jej. Na frekvencii tieňa je mutácia čosi čoho sa obávame, pretože vždy spochybňuje existujúce vzorce, rytmy alebo rutinu. Pokiaľ nie sme schopní mutáciu (obdobie prirodzeného chaosu) uznať vo svojom živote a naplno prijať , transmutácia sa nemôže uskutočniť.

Uvedomenie

aspekt vedomia, ktorý je medzi všetkými formami vedomia jedinečný. Uvedomenie v človeku je možné rozdeliť do troch hlavných vrstiev, pretože v skutočnosti sú všetky jediným uvedomením – fyzické, emocionálne a mentálne uvedomenie. Na nízkych úrovniach frekvencie je ľudské uvedomenie spojené s fyzickým telom – fyzické uvedomenie sa upína na prežitie a strach, uvedomenie na zrovnávanie a posudzovanie. Keď zvyšujeme frekvencie v celej svojej bytosti, stáva sa naše uvedomenie jemnejším a posúva sa do svojho bezprostredného okolia ku kozmickému. Potom sa fyzické uvedomenie stáva božou prítomnosťou, emocionálne uvedomenie sa stáva všeobjímajúcou láskou a mentálne uvedomenie tichom a múdrosťou.

Vedomie

všetko, čo existuje. Ako zdroj a tvorca reality je nedeliteľné, vševediace, všadeprítomné a všemocné. Nemusí zahŕňať či vyžadovať individuálne uvedomenie. Je základom všetkého bytia a nebytia.

Venušina sekvencia

hlavná genetická sekvencia pre odhalenie hlbokých základných emočných vzorcov v našom života. Ako ústredná os Zlatej cesty je vnútornou kontemplatívnou cestou do dynamiky vzorcov emočných zranení, zdedených prostredníctvom našej zdenenej DNA. Je vypočítaná na základe postavenia Zeme, Slnka, Marsu a Venuše v dobe narodenia a určuje prirodzaný sled šiastich génových kľúčov, ktoré ovládajú všetky naše emočné vzorce v súčasnom živote.

Zlatá cesta

hlavná genetická sekvencia umožňujúca trvalo zvyšovať naše frekvencie z úrovne tieňa na úroveň daru. Obsahuje Aktivačnú, Venušinu a Perlovú sekvenciu a popisuje prirodzené rozvíjanie ľudského vedomia. Je to cesta, ktorou postupne prejdú všetky ľudské bytosti.

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.